Phỏng vấn thuyền nhân


Dự án Phỏng vấn Thuyền nhân

Câu chuyện của nhà văn Nguyễn Lê Hồng Hưng

Phỏng vấn ông Trần Văn Vinh

Phỏng vấn bà Trương Bạch Tuyết

Phỏng vấn anh Cao Đình Khanh

Phỏng vấn ông Huỳnh Văn Công

Phỏng vấn chị Nguyễn Thị Như Tuyết

Phỏng vấn ông Nguyễn Quyết Thắng

Phỏng vấn ông Trần Văn Thắng

Phỏng vấn ông Trần Quốc Sủng

Phỏng vấn ông Phạm Kim Luân

Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đáo

Phỏng vấn ông Nguyễn Đắc Trung

Xem/nghe những phỏng vấn người Việt khác (tiếng Hòa Lan/tiếng Anh)

Phác thảo dự án phỏng vấn

Những phỏng vấn khác

Phỏng vấn Lâm Ngô, một người 'columnist' cố định của BOS - Nguyễn Hiền

Phỏng vấn Cao Xuân Tứ về những hình ảnh tiêu biểu của Hà Lan - Minh Nguyệt

Phỏng vấn Cao Xuân Tứ về văn hóa Hà Lan - Minh Nguyệt

 

 


Cái Đình 2020 - 2022