Hoàng Uyển Văn


Từ khúc tháng ba

Trưa
     hoang hoải
          nắng giêng hai
Đã nghe hoa gạo
     đỏ thôn đoài
          tháng ba...
Đỏ
     con đường
          dáng em qua
Đỏ
     tôi
          vội vã
               nắng hong tà
                       áo bay...
Ngoan em
     này
          nụ môi duyên
Ngẩn ngơ
     tôi
          nguyệt đổ nghiêng
               xuống
                    rằm...
Thuyền không
     từ độ
          êm dầm
Chờ trăng
     bước xuống
          tôi nằm
               chiêm bao...
Vá đời nhau
     mảnh
          hư hao
Đắp đời nhau
     một
          cõi nào
               nhớ...
                    quên...

     

Hoàng Uyển Văn
20022020
govapsaigon

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tukhucthangba.html


Cái Đình - 2024