hoàng xuân sơn


T h ơ    C h ă n    B ò

SaoStarVN

 

Tôi chăn bò một hôm lùm xùm nghé
Trâu đi mô mà cỏ úa sau đồi
Mặt trời nổ hoang mang mùi trái rạ
Đêm xuống rồi mà quên gọi chiều ơi

Khum tay gió hú gào khan giọng nhựa
Bỗng ngẫu hứng ca một bổn khoan hò
Con đường mòn thì cứ nhấp nhô sóng
Gọi hụt hơi vọng dội bò ơi bò

Bò chẳng tới thì lết đi cũng vậy
Mặt đất lầy từng dấu ngựa xe qua
Em thơm thảo có thương thì đứng lại
Phả chút hơi cho kẻ trí mù lòa

Tôi áo xống với chăn màn rất cũ
Bò thì xanh kêu đỏ thấu da vàng
Con tu huýt láy âm chiều rất muộn
Khuya mấy đời mình cứ mãi lang thang

 

)( )( )(

h o à n g x u â n s ơ n
23 Juillet 23

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thochanbo.html


Cái Đình - 2023