hoàng xuân sơn


Soft Blow

    

Thổi phù phù vào miệng em
ô kìa. dính một chút thèm trên môi
để nguyên, nhé
đừng.  xóa
bôi
để nguyên tôi thấy tôi
                            ngồi bên em
tự nhiên
khi  không              thiệt
mềm
bàn tay chín
lụng
vào đêm ngọt tình

 

)(

h o à n g x u â n s ơ n
fourth july 2023

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/softblow.html


Cái Đình - 2023