hoàng xuân sơn


H Ố I  L Ộ  N Ă M  C O N  R Ồ N G

    

Để tay lên bụng thở nhè nhẹ
Như trẻ thơ say giấc ngủ hiền
Ờ nhỉ. mà ta đâu còn trẻ
Nếu ta còn trẻ [thì] thật là tiên

Nên mình cứ việc mua lấy ta
Mua chút râu tóc sắm chút già
Ra đường còn có người chỉ trỏ
Xem kìa ông già còn ngon a

Ngon thiệt. cơm thương, nỏ ai thương
Sống lâu năm phải biết cúng dường
Lạy thánh mớ bái xin còn trẻ
Để cái âm trừ(-) cái cọng(+) dương

   

)(

l ã o n h i ê u
@hoangsờn.hxs 

(hoàng xuân sơn)

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/hoilonamconrong.html


Cái Đình - 2024