Nguyễn Vũ Sinh


Bài luân vũ mùa thu


Tranh Xuan Khanh Nguyen

Bài valse xa rồi
Còn kỷ niệm mù khơi
Khúc luân vũ trầm bổng
Vang âm điệu thương ngùi.

Gió thu thổi bên trời
Lá vàng bay tả tơi
Nhạc hoa đăng dìu dặt
Phong kín bước chân người.

Bài valse năm nào
Tay dìu bước thanh tao
Nay đường hai ngã rẽ
Khuất chìm bóng gầy hao.

Bài luân vũ mùa thu
Lá khô rơi mịt mù
Đường về nhìn khuất nẻo
Loanh quanh cõi đời hư.

  

Nguyễn Vũ Sinh 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/bailuanvumuathu.html


Cái Đình - 2024