280 trang, bìa mỏng
Tranh bìa: Thomas Tran
Trình bày: Huỳnh Dũng
Xuất bản năm 2021

ISBN 978-0-578-25357-2

US $25 + cước phí
Liên lạc mua sách: Nguyễn Đình Tùng, email: us.vn.book@gmail.com

Xem tiểu sử các tác giả

Đọc "Lời Phi Lộ"

Xem bài điểm sách của Nguyễn HiềnCái Đình© - 2022