66 trang

Bìa mỏng, gáy lò xo
Thực hiện năm 2021

Không đề giá

Liên lạc tác giả qua Facebook:

 

Đọc bài giới thiệu của Nguyễn Hiền

Xem danh sách các bản nhạc

Nghe một số bản nhạc của Thảo Hồ đã đăng trên www.caidinh.com
Cái Đình© - 2022