80 pagina's, paperback
Cover & Layout: Blesok DTP
Uitgever: Eva Tas Foundation (2010)
Dit boek werd grotendeels gedistribueerd in Vietnam

Sách dày 80 trang, bìa mỏng
Mẫu bìa và trình bày: Blesok DTP
Xuất bản: Eva Tas Foundation (2010)
Tác phẩm này phần lớn được phổ biến ở Việt Nam

www.evatasfoundation.com
(ghi chú: Quỹ Eva Tas đặt trụ sở ở Hòa Lan)

 

Zie Biografie Bùi Chát

***

Xem tiểu sử Bùi Chát
và bài
'Bùi Chát và hai cuộc cách mạng'
của Uyên VũCái Đình© - 2011