Thể lệ mua sách


 

Giá sách: Xin xem Thư mục.
Hối suất: Tính theo hối suất hiện hành


Cước phí gửi:
Trong Hòa Lan: Cuốn đầu 5 euro, mỗi cuốn sau 3 euro.
Ngoài Hòa Lan, trong Âu châu: Cuốn đầu 8 euro, mỗi cuốn sau 4 euro.
Ngoài Âu châu: Cuốn đầu US$ 15, mỗi cuốn sau US$ 10.


Trả bằng tiền mặt: Gửi về địa chỉ:
CÁI ĐÌNH
Zebraspoor 727
3605 HR MAARSSEN
The Netherlands (Pays-Bas)

Trả bằng chuyển khoản, xin chuyển vào:
IBAN: NL31INGB0005985332. BIC code: INGBNL2A
Tên: Stichting Caidinh

Trả bằng PayPal, xin gửi về: hien@ziggo.nl

Liên lạc email: info@caidinh.com


Cái Đình - 2023