Gồm 5 sáng tác của Thảo Hồ, và 39 bài thơ
của các thì sĩ Nguyễn Hoàn Nguyên, Mộc Lan, Nguyễn An Bình,
Nguyễn Dũng, Tôn Nữ Mỹ Hạnh... được Thảo Hồ phổ nhạc

48 trang

Bìa mỏng, gáy lò xo
Thực hiện năm 2022

Không đề giá

Liên lạc tác giả qua Facebook:

 

Xem danh sách các bản nhạc

Nghe một số bản nhạc của Thảo Hồ đã đăng trên www.caidinh.com
Cái Đình© - 2022