Sách Cái Ðình
 
Mây Chó

Những mảnh đời trôi

Câu chuyện giữa đường

Mùa đất thấp

Trao tặng đất trời

Dòng sông sữa mẹ

Vàng