nguyễn như mÂy


x u â n (1)

.

về, thấy nắng đầy sân
nào biết ai làm đổ
nào biết ai sẽ nhớ
một sân đầy nắng chiều ...
đi, nhớ biết bao nhiêu
vạt nắng vàng như lụa
mơ gặp ai đem đổ
được ngắm bàn tay thơm ...

.

nguyễn như mÂy

Tranh: bóng nắng mùa xưa
* nguyễn như mÂy

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/xuan_1.htm

 


Cái Đình - 2021