Phạm Khắc Trí


Tạ từ 

Mây Tần – Phạm Khắc Trí


Cầu thệ thủy im ngồi trơ cổ độ,
Quán thu phong lặng đứng rũ tà huy  ̣
Có buồn hỏi hoa nắng vàng đầu sóng,
Lạc lõng trôi rồi biết mất đi đâu  ̣

Cõi cát bụi như nửa hư nửa thực,
Kiếp nhân sinh đã những lắm bể dâu  ̣
Ba chìm bảy nổi chút thân luân lạc,
Môi đỏ tóc xanh nay đã bạc đầu  ̣

Đất khách quê người cuối đời thương khó,
Tuổi già lụm cụm quên trước quên sau  ̣
Thôi nhỉ đủ chưa buồn vui thế sự,
Mòn mỏi tháng ngày còn vẫn nhớ nhau  ̣

________


Phụ Chú : Trong Cung Oán Ngâm Khúc của Cụ Nguyễn Gia Thiều có câu :
"Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ  / Quán thu phong đứng rũ tà huy"

PKT 11/11/2014
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 


Cái Đình - 2017