Phạm Khắc Trí


Sơn Phòng Mạn Hứng

Trần Nhân Tông  (1258 - 1308)
(Tác giả là một bậc anh quân đời nhà Trần và là Sư Tổ sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử)

Thùy phược cánh tương cầu giải thoát
Bất phàm hà tất mịch thần tiên
Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
Y cựu vân trang nhất tháp thiền

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn

*

Dịch nghĩa:

Mạn Hứng Ở Sơn Phòng

PKT - Mây Tần

Có ai trói buộc mình đâu mà phải cầu giải thoát  / Bụi trần đã không còn vướng mắc rồi thì hà tất đi tìm thần tiên làm chi nữa  / Bầy vượn nhởn nhơ, con ngựa đã mỏi, người nay đã già / Am mây và chiếc giường thiền ngày nào vẫn  còn đó / / Nỗi thị phi phải quấy đã được rũ bỏ theo từng cánh hoa rụng rơi ban sáng / Niềm hám danh hám lợi đã được cuốn theo từng đợt  mưa lạnh trong đêm / Hoa đã rụng hết, mưa đã tạnh hẳn, núi non tịch mịch trước mắt / Một tiếng chim hót, ừ nhỉ, cái lẽ tuần hoàn trời đất, xuân đến rồi đi.

*

Sơn Phòng Mạn Hứng

PKT  - Mây Tần

Ai trói buộc đâu mà cầu giải thoát,
Lòng đã thoát phàm hà tất tìm Tiên.
Vượn nhàn, ngựa mỏi, thân lão,
Chốn cũ, am mây, một chiếc giường thiền.

Sáng ngắm hoa rơi, thị phi rũ bỏ,
Ðêm nghe mưa lạnh, danh lợi buông trôi.
Hoa tàn, mưa tạnh, núi vắng,
Một tiếng chim hót tiễn Xuân ngang trời.        

.

Tri Khac Pham
18/02/2019

Phamid1934@gmail.com


Cái Đình - 2019