Sinh hoạt Thế giới


Sinh hoạt Thế giới:

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 18 (09/2015) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 15 (06/2015) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 12 (03/2015) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 11 (02/2015) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 10 (01/2015) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 9 (12/2014) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 8 (11/2014) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 7 (10/2014) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 6 (09/2014) - Trịnh Bình An

Nhà Việt Nam họp mặt Book Club kỳ 5 (08/2014) - Trịnh Bình An

Đại hội 35 năm Cap Anamur tại cảng Hamburg (09.08.2014) - Lê Ngọc Châu

Chủ tịch Ủy ban Âu châu thăm Việt Nam - Lê Ngọc Vân

 


Cái Đình - 2014