1200 trang, bìa cứng, chữ vàng, bọc plastic

ISBN 978-0-692-13601-0

Giá 50 Mỹ kim
(Sách in với mục đích bảo tồn văn học Việt Nam. Tất cả tiền bán sách dùng tặng quỹ từ thiện giúp đỡ thương phế binh VNCH của Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Saigon)

Cỏ Thơm xuất bản (2018)

Liên lạc tác giả: Tiến Sĩ Trần Gia Thái hoặc Trần Ngọc Châu
P.O. Box 740248
New Orleans, LA 70174
Đt: (504) 615-5606 hay (504) 263-5661

 

Sơ lược tiểu sử tác giả

Đọc: "Tựa"

Đọc "Giới thiệu sách Văn Học Việt Nam của Trần Bích San" - Trần Văn TíchCái Đình© - 2019