Người Việt Nam Tồi Tệ
Nghiên cứu văn hóa – Điều tra xã hội

Lâm Nhược Trần

360 trang, bìa mềm
Người Việt  Books xuất bản (2016)
Giá US $20,-

Mua online qua: http://www.nguoivietshop.com

Xem Lời Nhà Xuất Bản "Một xã hội Việt Nam băng hoại"

Xem "Lời Nói Đầu" của tác giả

Xem "Đọc 'Người Việt Nam Tồi Tệ' của Lâm Nhược Trần Nguyễn Hiền

Xem Chương 2: "Sự gia trưởng, độc độc đoán và tính bảo thủ"Cái Đình© - 2017