Thi tập với những bài thơ viết bằng tiếng Việt, Anh, Pháp của Cao Xuân Tứ.

Ngoài bảy tác phẩm và dịch phẩm mang tên tác giả, Cao Xuân Tứ còn viết chung với những tác giả ngoại quốc trong một số tuyển tập và sách biên khảo tiếng Anh, Pháp và Hòa Lan, chưa kể những bài thơ đăng trên một số tạp chí văn học nổi tiếng ở nhiều nước.

Sách dày 60 trang, bìa mỏng (tranh Võ Đình)
ISBN 90 802498-2-3


Cái Đình© - 2003