Tập thơ của Nguyễn Hoàn Nguyên, gồm những sáng tác trong khoảng thời gian hai mươi năm, trải dài qua không gian từ Việt Nam đến Hòa Lan, của một nhà thơ trể trưởng thành dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, một ý thức về sự phá sản của các giá trị nhân phẩm và văn hóa trên quê hương, một cố gắng vượt qua sự đổ vỡ, mong tìm lại ít nhiều giá trị nhân bản, tâm linh của người và nước Việt.

Sách dày 96 trang, bìa mỏng (tranh Võ Đình)
ISBN 90 802498-1-5


Cái Đình© - 2003